6. lekcija. Ētiskās dilemmas, konflikti un to risinājumi