Ivars Ījabs: Draugs uz palikšanu: ASV Eiropas politikā kopš Otrā pasaules kara

Amerikas Savienoto Valstu loma Eiropas politiskajos procesos mūsdienās ir noturīgs un svarīgs faktors. Eiropas un Amerikas sadarbība, kopīgi veidojot “Rietumus”, pieder pie pasaules vēsturē ietekmīgākajām un stabilākajām aliansēm. Arī šodien Eiropa un ASV kopīgi strādā pie jauna brīvās tirdzniecības līguma (TIPP) un stiprina NATO jaunajā Eiropas drošības situācijā. Tomēr ASV loma arī pašā Eiropā ir politisku strīdu un diskusiju objekts. ASV reizēm tiek pārmesta neoliberālās ekonomikas un masu kultūras „uzspiešana” Eiropai, arī atšķirīga izpratne par starptautisko kārtību un cilvēktiesībām. Tādēļ antiamerikānisms daudzviet Eiropā ir kļuvis par vērā ņemamu politisku faktoru.
 
Šis kurss būs veltīts ASV lomai Eiropā kopš Otrā pasaules kara, īpašu uzmanību pievēršot tiem Eiropas nesenās vēstures momentiem, kuros ASV ir spēlējusi izšķirīgu lomu – Aukstais karš, Maršala plāns un Rietumeiropas atjaunotne, Amerikas loma Eiropas integrācijā un Austrumeiropas komunisma sagrāvē. Tā uzdevums ir veidot vēsturiski pamatotu un vienlaikus kritisku izpratni par ASV līdzšinējo politiku Eiropā, vienlaikus vaicājot arī par transatlantisko attiecību nākotni.
 
Kurss notiek ar Amerikas Savienoto Valstu vēstniecības Latvijā atbalstu.
 
 
The role of the United States in the political processes of Europe is a sustained and important factor of our time. The cooperation between Europe and America, together forming "the West" belongs to the most influential and stable alliances in world history. Even today, Europe and the US are working together on a new free trade agreement (TTIP) and reinforcing NATO in the new security situation in Europe. Yet the role of the United States is also an object of political disagreements and discussions in Europe. Sometimes the U.S. is accused of "forcing" neoliberal economy and mass culture, as well as a different understanding of international order and human rights on Europe. Anti-Americanism has therefore become a notable political factor in a number of European countries.
 
The present course will be dedicated to the role of the United States in Europe since the Second World War, paying a special attention to those moments of recent European history, in which the US has played a crucial role: the Cold War, the Marshall Plan and renewal of Western Europe, America's role in European integration and collapse of communism in Eastern Europe. It aims to form a historically sound and at the same time critical understanding of the policies of the United States in Europe and also questioning the future of the transatlantic relationship.
 
The course is organized with the support of Embassy of the United States Riga.

blue_SSERiga_logo

Lekciju saraksts

1. lekcija. Eiropas vieta ASV ārpolitikā: vēsturiska perspektīva. Vilsons vs. Monro. „Ielūgtā impērija” un „negribīgais hegemons” / Lecture 1. Europe in US foreign policy: a historical perspective. Wilson vs. Monroe. “the invited empire” and “the reluctant hegemony”

31. martā, plkst. 18.30 Latvijas Univeristātē, Raiņa bulvārī 19, 18. auditorijā / 31 March, 18.30h, University of Latvia, Raiņa bulvāris 19

 

Lekcijas 1. daļa

Lekcijas 2. daļa

 

Lekcijas prezentācija pieejama šeit.

Materiāls lasīšanaiCharles Krauthammer: The Unipolar Moment

2. lekcija. Eiropa drupās: ASV kā (vienīgais) stabilitātes avots pēckara Eiropas ekonomikā un politikā / Lecture 2. Europe in ruins: U.S.A. as (the only) source of stability in the post-war economy and politics of Europe.

7. aprīlī, plkst. 18.30 Latvijas Universitātē, Raiņa bulvārī 19, 18. auditorijā / 7 April, 18.30h, University of Latvia, Raiņa bulvāris 19

 

 

Lekcijas prezentācija pieejama šeit.

Materiāls lasīšanaiFareed Zakaria: Are America's Best Days Behind Us?

3. lekcija. Māršala plāns un „labklājības valsts” dzimšana Eiropā. ASV vieta Eiropas integrācijā / Lecture 3. Marshall Plan and the birth of the “welfare state” in Europe. The role of the US in European integration.

14. aprīlī, plkst. 18.30 Latvijas Universitātē, Raiņa bulvārī 19, 18. auditorijā / 14 April, 18.30h, University of Latvia, Raiņa bulvāris 19

 

 

Lekcijas prezentācija pieejama šeit.

Materiāls lasīšanaiRobert Kagan: Of Paradise and Power. Izlasīt grāmatu līdz 53. lpp.

4. lekcija. Starptautiskā drošība, ASV un Eiropa: ANO un NATO pirmsākumi un attīstība / Lecture 4. International security, U.S.A. and Europe: the beginnings and development of the United Nations and NATO

21. aprīlī, plkst. 18.30 Latvijas Universitātē, Raiņa bulvārī 19, 18. auditorijā / 21 April, 18.30h, University of Latvia, Raiņa bulvāris 19

 

 

Lekcijas prezentācija pieejama šeit.

Materiāls lasīšanaiRobert Kagan: Of Paradise and Power. Izlasīt grāmatu, sākot no 53. lpp. līdz beigām.

5. lekcija. ASV un „ļaunuma impērijas” satelīti: brīvības likteņi, demokrātiskā opozīcija, uninformatīvais karš / Lecture 5. The satellites of the United States and the “Evil Empire”: fates of freedom, democratic opposition, uninformative war

28. aprīlī, plkst. 18.30 Latvijas Universitātē, Raiņa bulvārī 19, 18. auditorijā / 21 April, 18.30h, University of Latvia, Raiņa bulvāris 19

 

 

Lekcijas prezentācija pieejama šeit.

Materiāls lasīšanaiHoward Zinn: Of Paradise And Power

6. lekcija. Dzelzs priekškara krišana Eiropā: priekšnoteikumi, norise, rezultāti / Lecture 6. The fall of the Iron Curtain in Europe: preconditions, development, results

5. maijā, plkst. 18.30 Latvijas Universitātē, Raiņa bulvārī 19, 18. auditorijā / 21 April, 18.30h, University of Latvia, Raiņa bulvāris 19

 

 

Lekcijas prezentācija pieejama šeit.

Materiāls lasīšanaiNick Whitney Jeremy Shapiro: Towards a post-American Europe: a power audit of EU-US relations

7. lekcija. ASV un „trīskāršā pāreja” Austrumeiropā pēc komunisma sagrāves: valsts, demokrātija un tirgus. „Vašingtonas konsenss” / Lecture 7. The United States and “the threefold transition” in Eastern Europe after the collapse of communism: state, democracy and market. “The Washington Consensus”

12. maijā, plkst. 18.30 Latvijas Universitātē, Raiņa bulvārī 19, 18. auditorijā / 12 May, 18.30h, University of Latvia, Raiņa bulvāris 19

 

 

Lekcijas prezentācija pieejama šeit.

Materiāls lasīšanaiNick Whitney Jeremy Shapiro: Towards a post-American Europe: a power audit of EU-US relations

8. lekcija. ASV, Eiropa un Latvija: vērtības, intereses un kopīgā nākotne / Lecture 8. U.S.A, Europe and Latvia: values, interests and common future

19. maijā, plkst. 18.30 Latvijas Universitātē, Raiņa bulvārī 19, 18. auditorijā / 12 May, 18.30h, University of Latvia, Raiņa bulvāris 19

 

 

Lekcijas prezentācija pieejama šeit.