Gundars Bērziņš: Ievads organizāciju stratēģijā

Kurss "Ievads stratēģiskā vadīšanā" ir domāts salīdzinoši plašai mērķa auditorija, kas ikdienā nodarbojas ar uzņēmējdarbību, bet vēlas iegūt vairāk teorētisku pamatojumu saviem stratēģiskajiem lēmumiem, tāpat arī cilvēkiem, kuri vēlas uzsākt uzņēmējdarbību, kā arī vienkārši interesentiem, kas vēlas iegūt plašāku, konceptuālu izpratni par stratēģisko plānošanu un vadīšanu. Galvenā atšķirība no tradicionāliem stratēģiskās vadīšanas kursiem ir tā, ka lielāks uzsvars tiks likts uz biznesa modeļa integrāciju stratēģiskās plānošanas un vadīšanas procesā, kas tradicionāli tiek skatītas atsevišķi, bet šobrīd arvien lielāks skaits pētnieku šos jautājumu sāk skatīt vienoti, kā arī jau lieli uzņēmumi arvien vairāk ievieš inovācijas tieši biznesa modelī, kā stratēģijas ļoti būtiskā sastāvdaļā.
 
Klausītāju darbs lekciju laikā: patstāvīgi veikt pēc brīvi izvēlētas organizācija pakāpeniska stratēģiskā plāna iestrādes izveide.
 
Klausītāju iegūtās prasmes: spēja patstāvīgi analizēt organizācijas iekšējo un ārējo vidi, izveidot nelielas organizācijas stratēģisko plānu un uzsākt tā realizāciju.

Lekciju saraksts

1. lekcija. Ievads: Stratēģijas vēsture, definīcijas, biznesa modelis

2014. gada 22. oktobrī, plkst. 18.30 Nordea mājā, Kr. Valdemāra ielā 62

Lekcijas mērķis ir sniegt pamatinformāciju par stratēģisko vadīšanu, plānošanu, par organizāciju stratēģijas lomu un vietu kopējā organizācijas vadīšanas kompleksā. Sniegt izpratni par organizācijas biznesa modeļu lomu un saistību ar organizācijas kopējo stratēģiju.

 

Materiāli:

 

1. Lekcijas prezentācijas materiālsGundara Bērziņa sagatavotais 1.lekcijas materiāls

2. The Business Model Canvas: https://strategyzer.com/learn
Skaidrojošs video: https://strategyzer.com/academy/course/business-models-that-work-and-value-propositions-that-sell/1/1/2

2. lekcija. Stratēģiskā plāna saturs

2014. gada 29. oktobrī, plkst. 18.30 Nordea mājā, Kr. Valdemāra ielā 62

Lekcijas mērķis ir iepazīstināt klausītājus ar stratēģiskā plāna saturu, analizējot katras tā nodaļas elementus un to nozīmi stratēģijas izveidē un realizācijā. Īpaši tiks uzsvērti organizācijas mērķi un to izpildes rādītāji (KPI)

Materiāli:

1. Lekcijas prezentācijas materiāls: Gundara Bērziņa sagatavotais 2.lekcijas materiāls

 

3. Lekcija. Organizācijas vides jēdziens, ārējā vide (PESTEL)

2014. gada 5.novembrī, plkst. 18.30 Nordea mājā, Kr. Valdemāra ielā 62

Lekcijas mērķis ir sniegt priekšstatu par organizācijas vidi, tās elementu savstarpējo mijiedarbību un ietekmi uz stratēģisko plānu, tā realizācijas procesu.

Materiāli:

1. Lekcijas prezentācijas materiālsLU Open Minded G.Bērziņa 3.lekcijas prezentācija

4. lekcija. Ārējās vides analīzes rīki (portera 5 spēki, konkurentu analīze, BSC, SVID)

2014. gada 12. novembrī, plkst. 18.30 Nordea mājā, Kr. Valdemāra ielā 62

Lekcijas mērķis ir iepazīstināt klausītājus ar organizācijas ārējās vides analīzes rīkiem un to izmantošanu stratēģijas izveides un monitoringa procesā.

Materiāli:

Lekcijas prezentācijas materiāls:LU Open Minded G.Bērziņa 4.lekcijas prezentācija

5. lekcija. Organizācijas Iekšējā vide un stratēģijas realizācijas mehānisms

2014. gada 19. novembrī, plkst. 18.30 Nordea mājā, Kr. Valdemāra ielā 62

Lekcijas mērķis ir iepazīstināt klausītājus ar organizāciju iekšējās vides elementiem un to lomu organizācijas stratēģijas realizācijas procesā (darbībās rādītāji, organizācijas kultūra, pārmaiņu vadība)

Materiāli:

Lekcijas prezentācijas materiālsLU Open Minded G.Bērziņa 5.lekcijas prezentācija

6. lekcija. Stratēģiju hierarhija

2014. gada 26. novembrī, plkst. 18.30 Nordea mājā, Kr. Valdemāra ielā 62

Lekcijas mērķis ir iepazīstināt klausītājus ar organizācijas hierarhiju tās dažādo līmeņu nozīmi kopējā organizācijas stratēģijā (korporatīvā, biznesa, funkcionālā līmeņa stratēģijas)

Materiāli:

Lekcijas prezentācijas materiāls: LU Open Minded Gundara Bērziņa 6.lekcijas prezentācija

7. lekcija. Populārāko stratēģiju piemēri

2014. gada 3. decembrī, plkst. 18.30 Nordea mājā, Kr. Valdemāra ielā 62

Lekcijas mērķis ir parādīt praktiskos piemērus dažādām visbiežāk izmantotajām stratēģijām, long tail, tornado, economies of scale, cenu stratēģijas u.c.

Materiāli:

Lekcijas prezentācijas materiālsLU Open Minded Gundara Bērziņa 7.lekcijas prezentācija