Ivars Ījabs: Nacionālisms

„Nācijas”, „tautas” un „nācijvalsts” jēdzieni mūsdienu politikā ir kļuvuši tik pašsaprotami, ka par tiem ikdienā aizdomājamies reti. Iespējams, tieši tādēļ arī nepamanām, ar cik dažādu saturu tie dažkārt tiek piepildīti. Nāciju pastāvēšana gan tiek pieņemta kā realitāte; un to tiesības uz pašnoteikšanos – kā neapstrīdams arguments politiskajā diskusijā. Tomēr nacionālisms ir vēsturiski veidojies fenomens, un ieskats tā izcelsmē un veidos joprojām var daudz ko mums pastāstīt par politiku kopumā.
 
Šis kurss būs veltīts nacionālisma attīstībai modernajā Eiropā un tā saiknei ar citiem procesiem – industriālā kapitālisma veidošanos, politikas demokratizāciju, moderno mediju izplatību. Nacionālisms kā politiska kustība mūsdienu Latvijā mēdz raisīt visai dažādas emocijas. Daži tajā saskata risinājumu teju vai visām problēmām; citiem tas liekas novecojis un nedemokrātisks. Šis kurss vispirms raudzīsies uz nacionālismu kā uz fundamentālu realitāti, kura jau kopš XIX gadsimta nosaka Eiropas politisko dzīvi. Latviešu nacionālisma attīstība pati par sevi nebūs kursa centrā. Tomēr tā veidos nozīmīgu fonu un atsauču avotu daudzām no kursā aplūkotajām tēmām.
 
Daži no aplūkotajiem jautājumiem būs sekojoši: Kādas ir nāciju attiecības ar etniskām un kulturālām kopienām? Kāda loma nāciju tapšanā ir valodai, reliģijai, kopīgai izcelsmei? Kā nācijas veido savas tradīcijas, un kā top nacionālie mīti? Vai nācijas ir radušās modernajā pasaulē, līdz ar laikrakstiem, industrializāciju, vispārēju lasītprasmi - vai arīdzan tās ir pastāvējušas jau agrāk? Vai ir pamats nošķīrumam starp „politiskajām” un „etniskajām” nācijām? Kā Eiropas valstīm ir sekmējies ar nacionālisma „eksportu” uz citiem kontinentiem? Un: vai šodien ir pamats runāt par „postnacionālo” laikmetu?
 

Kursa norise: Lekciju kurss var tikt piedāvāts studēšanai tiešsaistē. Par iespēju saņemt ar kursu saistītos mācību materiālus līdzam rakstīt: : luopenminded@gmail.com
 
Vienas video lekcijas ilgums: apm. 90 minūtes.
 
Par lektoru
 
Latvijas Universitātes asociētais profesors Ivars Ījabs ir viens no Latvijā redzamākajiem politikas komentētājiem un publicistiem, kura novērojumi un analīze ir ne vien precīzi un faktiem bagāti, bet arī formas ziņā aizraujoši, ko klausīties un lasīt allaž bijusi bauda.

Lekciju saraksts

1. lekcija. Kursa pamatjēdzieni

Nācija, tauta, tēvzeme un nācijvalsts. Nacionālisms un patriotisms. Nacionālā identitāte starp citām identitātēm.

2. lekcija. Nācija, etnijs un kultūra

Vai ir iespējama tīri “politiska” nācija? Politisko un etnokulturālo elementu mijiedarbe. Nacionālisma veidi.

3. lekcija. Modernā nacionālisma sākotnes

Latviešu nacionālisms: tipisks vai atipisks.

4. lekcija. Primordiālisms, modernisms un etnosimbolisms nacionālisma skaidrojumā

Mediji, izglītība un komunikācija.

5. lekcija. Nacionālisms, valsts un politika

Nacionālisms vēlēšanās un politiskās partijās.

6. lekcija. Nacionālisms un etniskais konflikts

Konfliktu priekšnoteikumi un veidi.

7. lekcija. Nacionālisms un estētika

“Iedomātās kopības” un nacionālā māksla. Izgudrotās tradīcijas jēdziens.

8. lekcija. Nacionālisms mūsdienu Eiropā

Nacionālisms un cilvēktiesības; starptautiskās organizācijas.

9. lekcija. Postkomunistiskais nacionālisms

Padomju nacionālā politika. Nacionālisms un separātisms.

10. lekcija. Nacionālisms, nacionālās minoritātes un etnopolitika

Nācijas un pilsonības izpratne. “Multikulturālisms”.

11. lekcija. Nacionālisma ētika

“Tautas tiesības uz pašnoteikšanos” – priekšnosacījumi un pamatojums.

12. lekcija. Kopsavilkums. Nacionālisms mūsdienu Latvijā.